Antagna stadgar Föreningen för akustisk musik i Strömstad
2007-04-25

§1. Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Föreningen för akustisk musik i Strömstad och verka som en ideell förening.

§2. Ändamål
Föreningen för akustisk musik i Strömstad skall arbeta för ökat intresse och tillgänglighet av akustisk musik. Grunden finns i klassisk musik, men även folkmusik, etnisk musik m.m. fritt inom genrer. Evenemangen kan t.ex. vara konserter eller workshops och om möjligt ske i samverkan med t.ex. poesi, dans eller berättarkonst. Verksamheten kommer främst att ske inom Strömstads kommun och dess närområde. Ett aktivt kulturutbyte med andra länder, främst Norge, men även i Europa eftersträvas.

§3. Medlemskap
Medlem i föreningen kan personer bli som
• är fysisk person
• stöder föreningens målsättning
• betalar medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som motarbetar föreningens målsättning eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas.
Uteslutning beslutas löpande under året av styrelsen och kräver 3/4 majoritet.

§4. Beslutande organ
Föreningen för akustisk musik i Strömstads högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte skall hållas senast den 15 april.
Kallelse skall utsändas skriftligen eller per e-post (beslutad stadgeändring) till föreningens medlemmar minst två veckor i förväg.
Medlemmarna kan när som helst, dock senast 10 dagar för möte, ge förslag till ärenden att behandla på årsmöte. Dagordningsförslag med beslutsunderlag ska vara utsänt minst en vecka i förväg.
Årsmöte skall behandla följande;
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
9. Val av ordförande
10. Val av kassör
11. Val av övriga ledamöter
12. Val av suppleanter
13. Val av två revisorer
14. Val av valberedning
Årsmötet är beslutsmässigt om stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.

§5. Extra Årsmöte
Extra årsmöte ska sammankallas när revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska utsändas skriftligen till varje medlem minst två veckor i förväg.
Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skickas ut med kallelsen. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande. I övrigt enligt punkt 4 i dessa stadgar.

§6. Styrelsen
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt 2 suppleanter att inträda i vald ordning.
Årsmötet väljer ordförande, kassör samt övriga ledamöter och suppleanter. De valda skall vara medlemmar i föreningen.
Styrelsen
• konstituerar sig själv förutom posterna som ordförande och kassör
• är under mandatperioden föreningens verkställande organ
• ska hålla minst fyra möten per år
Kallelse till styrelsemöte ska utgå skriftligen till ledamöterna och suppleanterna minst sju dagar i förväg. Medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten.

§7. Beslutsformer
Endast närvarande ledamöter/representanter har rösträtt. Beslut fattas med jarop eller med handuppräckning efter begäran om votering. Röstning sker öppet om ej annat stadgas. Vid lika röstetal bordläggs fråga till majoritet kan uppnås.

§8. Firmatecknare
Styrelsen beslutar om firmatecknare.

§9. Verksamhetsår
Föreningen för akustisk musik i Strömstads verksamhetsår är kalenderår.

§10. Stadgeändring
Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3 majoritet, på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst 2 månader.

§11. Upplösning
Föreningens upplösning sker efter beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, mellan vilka förflutit minst två månader. Vid upplösning fördelas föreningens tillgångar till organisationer eller föreningar med liknade målsättning, på så sätt som sista årsmötet beslutar.